Bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand: Ole Thøgersen
Næstformand: Sus Hviid
Sekretær: Leif Møller
Kasserer: Leif Møller
Bestyrelsesmedlem: Dorthe Risak
Bestyrelsesmedlem: Kristian Mandøe Øllgaard
Bestyrelsesmedlem: Nathja Zelia

Suppleanter

1. suppleant Marie Grundahl
2. suppleant ... ledig

Revisorer

Revisor Leif Vestergaard
Revisor Lance Luscombe

Vedtægter for Byens Bio.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:
Byens Bio er en forening med hjemsted i Jelling.

§ 2. Foreningens formål er:

a) At drive biograf i Jelling.

b) At vise et bredt udvalg af såvel danske som udenlandske film for folk i alle aldre.

c) At skabe og styrke interessen for filmmiljøet, filmkulturen og filmkunsten i Jelling.

d) At tilrettelægge og afvikle arrangementer, hvor filmforevisning er en væsentlig del af indholdet.

e) At indgå i et tæt og kreativt samarbejde med andre kulturelle foreninger eller grupper, primært foreninger tilknyttet kulturhuset i Jelling.

§ 3. Økonomi:
Foreningens drift er baseret på billet- og kiosksalg, medlemskontingenter, sponsorater, reklameindtægter samt eventuelle offentlige tilskud.

§ 4. Medlemmer:
Man kan blive medlem af foreningen, hvis man kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser fra foreningens side og har ingen økonomiske forpligtigelser overfor foreningen udover kontingentbetaling. Medlemmerne har ingen krav på økonomisk udbytte i forbindelse med foreningens aktiviteter eller på nogen af dens midler. Man er medlem af foreningen, når man har betalt kontingent.


Generalforsamlingen

§ 5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

§ 6. a) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

b) Den ordinære generalforsamling varsles senest 2 uger før afholdelsen ved annoncering i lokalavis og opslag i biografen, eller ved skriftlig indkaldelse til samtlige foreningens medlemmer.

c) Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

d) Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1: Valg af dirigent og referent.
2: Formandens beretning.
3: Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab, budgetforslag samt forslag til næste års kontingent.
4: Indkomne forslag.
5: Valg på lige årstal af 4 medlemmer af bestyrelsen, valg på ulige årstal af 3 medlemmer af bestyrelsen.
6: Valg af en 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
7: Valg af 2 revisorer.
8: Eventuelt.

e) Stk. 1: Fremmødte medlemmer af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 2: Medlemmer af biografens Børnefilmklubber – for unge børn (subsidiært) deres forældre – har ligeledes stemmeret på generalforsamlingen.

f) Afstemninger på generalforsamlingen vedrørende personvalg er skriftlige.

g) Beslutninger på generalforsamlingen træder i kraft ved simpelt flertal.

§ 7. a) Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal også afholdes hvis mindst 25% af foreningens medlemmer ønsker det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling afleveres skriftligt til bestyrelsen, henvendelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen.

b) Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes og afholdes i overensstemmelse med §6 pkt. b, e, f og g.

§ 8. Foreningens regnskab følger kalenderåret.


Bestyrelsen

§ 9. a) Foreningens interesser og dens aktiviteter varetages og planlægges af en bestyrelse på 7 medlemmer.

b) Til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling 4 medlemmer på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. De 7 medlemmer af bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og referent. 1. og 2. suppleant kan til enhver tid deltage i bestyrelsens møder, men har ingen stemmeret.

c) De 2 suppleanter og de to revisorer er på valg hvert år.

d) Ethvert myndigt medlem af foreningen kan vælges og genvælges til bestyrelsen eller til posten som suppleant. Ethvert valgbart medlem kan frasige sig valg.

e) Bestyrelsen samt suppleanterne holder møde efter eget valg.

f) Referenten fører et referat ved bestyrelsens møder. Referatet skal være tilgængeligt for ethvert medlem af foreningen. Referatet skal som minimum være et beslutningsreferat.

g) Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg blandt medlemmerne af foreningen.

h) Bestyrelsen planlægger på sine møder foreningens aktiviteter.

i) Bestyrelsen tegner foreningen udadtil. Bestyrelsen kan overlade det til ethvert medlem at repræsentere foreningen.

j) Økonomisk tegnes foreningen af bestyrelsen. De enkelte bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

§ 10. Hvis et medlem ønsker at melde sig ud af foreningen, skal vedkommende meddele det til bestyrelsen. Et medlem meldes automatisk ud, hvis vedkommende ikke har betalt kontingent senest en måned efter sidste indbetalingsfrist.


Ændringer

§ 11. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.


Opløsning

§ 12. Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsningen.

§ 13. Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler. Disse kan anvendes til formål, der er i overensstemmelse med §2. Eventuelle tilbageblevne midler skal overgå til alment velgørende formål i Jelling.

 

Generalforsamling

Seneste generalforsamling blev afholdt 23. marts 2022.

Generalforsamlingen finder normalt sted i marts måned. Coronasituationen kan dog betyde ændringer af dette.

Klik her for Formandens beretning 2022 (PDF)

Klik her for Referat af Generalforsamlingen 2020 (PDF)