Bestyrelsen

Bestyrelsen 24-25 

Formand: Ole Thøgersen
Næstformand: Sus Hviid Huss
Sekretær: Anders Balle
Kasserer: Kristian Mandøe Øllgaard

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer:

 • Nathja Zelia Vinther
 • Henrik Harboe       
 • Claus Rosenberg
 • Morten Mikkelsen

Suppleanter

1. suppleant: Tine Jensen
2. suppleant: Martin Fessel

Direktør

Anders Balle

Revisor

Revisor: Leif Møller
Revisor: Lance Luscombe

Repertoireudvalg

Ole Thøgersen (booker)
Anton Andersen
Kristian Mandøe Øllgaard
Katrine Bastholm
Claus Rosenberg

Der er pt. ingen ledige pladser i udvalget

Vedtægter gældende for Byens Bio, Jelling.

 

 • 1. Foreningens navn og hjemsted

Byens Bio er en forening med hjemsted i Jelling.

 • 2. Foreningens formål

Stk. 1. At drive biograf i Jelling.

Stk. 2. At vise et bredt udvalg af såvel danske som udenlandske film for folk i alle aldre.

Stk. 3. At skabe og styrke interessen for filmmiljøet, filmkulturen og filmkunsten i Jelling.

Stk. 4. At tilrettelægge og afvikle arrangementer, hvor filmforevisning er en væsentlig del af indholdet.

Stk. 5. At indgå i et tæt og kreativt samarbejde med andre kulturelle foreninger eller grupper, primært foreninger tilknyttet Byens Hus i Jelling.

 • 3. Medlemmer

Stk. 1. Man kan blive medlem af foreningen, hvis man kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2. Medlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser fra foreningens side og har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentbetaling.

Styk. 3. Medlemmerne har ingen krav på økonomisk udbytte i forbindelse med foreningens aktiviteter eller på nogen af dens midler. Man er medlem af foreningen, når man har betalt kontingent.

 • 4. Økonomi

Foreningens drift er baseret på billet- og kiosksalg, medlemskontingenter, sponsorater, reklameindtægter samt eventuelle offentlige tilskud.

 • 5. Organisation

Generalforsamlingen

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling varsles senest 2 uger før afholdelsen ved annoncering i lokalavis og/eller lokale elektroniske medier eller ved skriftlig indkaldelse til samtlige foreningens medlemmer.

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1: Valg af dirigent og referent.

2: Formandens beretning.

3: Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab, budgetforslag samt forslag til næste års kontingent.

4: Indkomne forslag.

5: Valg på lige årstal af 4 medlemmer af bestyrelsen, valg på ulige årstal af 3 medlemmer af bestyrelsen.

6: Valg af en 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.

7: Valg af 2 revisorer.

8: Eventuelt.

Stk. 6. Stemmeret.

 1. Fremmødte medlemmer af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen.
 2. Medlemmer af biografens Børnefilmklubber – for unge børn (subsidiært) deres forældre – har ligeledes stemmeret på generalforsamlingen.
 3. Afstemninger på generalforsamlingen vedrørende personvalg er skriftlige.
 4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling

 1. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal også afholdes hvis mindst 25% af foreningens medlemmer ønsker det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling afleveres skriftligt til bestyrelsen, henvendelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes og afholdes i overensstemmelse med §5 stk. 3 og stk. 6.

 

Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens interesser og dens aktiviteter varetages og planlægges af en bestyrelse på 7 medlemmer og to suppleanter.

Stk. 2. Til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling 4 medlemmer på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal.

De 7 medlemmer af bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og referent. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsens møder, med tale- men ikke stemmeret.

Stk. 3. De 2 suppleanter og de to revisorer er på valg hvert år.

Stk.4. Ethvert myndigt medlem af foreningen kan vælges og genvælges til bestyrelsen eller til posten som suppleant. Ethvert valgbart medlem kan frasige sig valg.

Stk. 5. Bestyrelsen samt suppleanterne holder møde efter eget valg.

Stk. 6. Referenten fører et referat ved bestyrelsens møder. Referatet skal være tilgængeligt for ethvert medlem af foreningen. Referatet skal som minimum være et beslutningsreferat.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg blandt medlemmerne af foreningen og udpege en direktør.

Stk. 8. Bestyrelsen planlægger på sine møder foreningens aktiviteter.

Stk. 9. Bestyrelsen beslutter omfanget af uddelegering af ansvar mv. til direktøren. Herunder økonomisk råderum for direktøren.

Stk. 10. Bestyrelsen kan overlade det til ethvert medlem af foreningen at repræsentere foreningen.

 • 6. Regnskab og revision

Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige har ansvaret for foreningens medlemsregister.

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 • 7. Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og direktøren eller formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.2. Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 • 8. Udmeldelse

Hvis et medlem ønsker at melde sig ud af foreningen, skal vedkommende meddele det til bestyrelsen. Et medlem meldes automatisk ud, hvis vedkommende ikke har betalt kontingent senest en måned efter sidste indbetalingsfrist.

 • 9. Vedtægtsændringer

Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne.

 • 10. Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsningen.

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler. Disse kan anvendes til formål, der er i overensstemmelse med §2. eller almenvelgørende formål i Jelling.

----------------------------------------------------------------------------

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling

 1. 8. september 2005, og træder i kraft fra denne dato.

Vedtægterne er, hvad angår antallet af bestyrelsesmedlemmer, ændret ved generalforsamlingen d. 28. marts 2006.

Vedtægterne er, hvad angår biografens navn, ændret ved generalforsamlingen d. 28. marts 2011. Vedtægterne er, hvad angår §6e stemmeret, ændret ved generalforsamlingen d. 19. marts 2012. Vedtægterne er på generalforsamlingen d.23. marts 2022 ændret med en generel

gennemredigering og ændringer specielt vedr. §5 og §7.

Generalforsamling

Seneste generalforsamling blev afholdt 21. marts 2024. Næste generalforsamling er i marts måned 2025.

Generalforsamlingen finder normalt sted i marts måned.

Formandens beretning for 2023 kan læses her.